De Jong Psychologie
De Jong
 Psychologie

Privacy Policy

De Jong Psychologische Hulpverlening hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Jong Psychologische Hulpverlening houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als psycholoog ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Mijn plichten

De Jong Psychologische Hulpverlening is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld;
 • Voor psychologische zorgverlening;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden door middel van deze privacy policy.
 • De Jong Psychologische Hulpverlening is verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd en met welk doel?

Als u cliënt wordt bij De Jong Psychologische Hulpverlening worden uw persoonlijke gegevens opgenomen in de administratie en wordt een digitaal een elektronische patiënten dossier (EPD) over u aangelegd. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in dit EPD opgeslagen. Dit is een wettelijke plicht. Uw EPD bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Alleen uw behandelend psycholoog heeft toegang tot uw persoonlijke en medische gegevens. Na de behandeling worden de gegevens zodanig gearchiveerd (15 jaar) dat alleen de behandelaar deze in kan zien. Als u niet wenst dat bepaalde gegevens worden bewaard, kunt u schriftelijk bezwaar maken..

Op welke wijze worden persoonsgegevens verkregen?

Bij het aanmeldproces verkrijg ik uw naam, adres, geboortedatum, BSN en reden van verwijzing van u of van uw huisarts of specialist. Via een beveiligde koppeling kan ik uw verzekeringsgegevens opvragen en controleren.

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt en met welk doel?

De Jong Psychologische Hulpverlening verstrekt alleen informatie over u aan uzelf. Ook na overlijden worden uw gegevens niet openbaar gemaakt. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld naaste familieleden of uw huisarts. Alle verleende toestemmingen worden vastgelegd in uw dossier. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Na uw toestemming mogen wij uw medische gegevens via een speciaal beveiligd elektronisch uitwisselingssysteem versturen. Het elektronisch uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd. Verzoeken om inzage van deze zogenaamde login kunnen worden gericht aan de administratie. Dankzij dit nauwlettend toezicht kan eventueel misbruik snel worden gesignaleerd. De informatie kan anoniem verstuurd worden of met uw naam en toenaam. Betrokkenen waar u persoon gegevens wel naar worden verstuurd is als wij declareren bij uw zorgverzekeraar, als wij een eindverslag naar uw huisarts willen versturen of als we u willen uitnodigen om deel te nemen aan een cliënttevredenheid onderzoek.

Beveiliging

De Jong Psychologische Hulpverlening heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • De Jong Psychologische Hulpverlening is gehouden aan geheimhouding van uw persoonlijke gegevens;
 • Op alle systemen wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid gehanteerd;
 • Er wordt gezorgd voor het pseudonimiseren en encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Er worden backups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Alle maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd;
 • Het belang van de bescherming van persoonsgegevens is bekend bij De Jong Psychologische Hulpverlening

Uw rechten

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Recht op informatie

U heeft als cliënt van de Jong Psychologische Hulpverlening het recht om in begrijpelijke taal te worden geïnformeerd over:

 • de psychologische diagnose
 • de voorgestelde behandeling/het behandelplan
 • andere behandelmogelijkheden
 • de lengte van de behandeling Een psycholoog mag u alleen behandelen met uw toestemming.

Recht op inzage in uw dossier

Uw psycholoog is verplicht een dossier bij te houden over uw behandeling. U kunt dit dossier niet meenemen. Tot dit dossier heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Recht op kennis over verwerking persoonsgegevens
 • U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden, zie hiervoor Mijn plichten!

Recht op overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe psycholoog kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe psycholoog op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw cliëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw nieuwe psycholoog informatie over voorgaande behandelingen opvraagt. Dit kan uitsluitend met uw toestemming.

Privacy in de spreekkamer

De praktijk beschikt over een afgesloten behandelruimte waarin u met uw behandelaar in gesprek gaat zonder dat er door anderen kan worden meegeluisterd.

Recht op klachtenbehandeling

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Versturen gegevens naar uw verwijzer

De Jong Psychologische Hulpverlening houdt uw medische gegevens bij in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De wet schrijft voor dat uw psycholoog zonder uw toestemming geen medische gegevens mag delen met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, bedrijfsarts of specialist. Wij brengen uw verwijzer (huisarts, bedrijfsarts of specialist) graag op de hoogte van uw behandelproces en het resultaat hiervan. Hiervoor moet u De Jong Psychologische Hulpverlening eenmalig toestemming geven.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De Jong Psychologische Hulpverlening bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Vragen

Als u naar aanleiding van de Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Mindfulness Based Cognitieve Therapie

Het doel van deze therapie is om bewust te worden van oude automatische reactiepatronen en leren over te stappen op bewust waarnemen en handelen.

Meer lezen

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode waarmee herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerkt kunnen worden.

Meer lezen
Foto van Gerard de Jong
© De Jong Psychologische Hulpverlening 2019 | Privacy Policy