De Jong Psychologie
De Jong
 Psychologie

Informatie

Kosten en vergoeding behandeling

Wat krijgt u vergoed?

Sinds 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. De praktijk De Jong Psychologische Hulpverlening heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract. Dat betekent dat de behandelingen worden vergoed en rechtstreeks bij uw zorgverzekering worden gedeclareerd.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

De volgende zorgverzekeraars zijn gecontracteerd: Caresq, CZ/Delta Lloyd/OHRA, DSW, Menzis, Multizorg, VGZ, VRZ (Zorg en Zekerheid, Eno, ONVZ) en Zilveren Kruis.

Eigen risico

U moet er rekening mee houden dat voor alle ziektekosten een wettelijk vastgesteld eigen risico bestaat. Op dit moment is dat 385 euro per verzekeringsjaar. Ook psychologische behandelingen vallen onder dit risico.

Problematiek die niet vergoed wordt:

Sinds 2014 worden werk- en relatieproblemen niet meer vergoed als er geen psychische stoornis aan ten grondslag ligt, zoals een stemmings- of angststoornis. Voor deze onverzekerde zorg wordt een tarief van 85 euro per consult gehanteerd.

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langer durende of intensievere behandeling nodig heeft. In dat geval kan worden omgeschakeld naar een ‘zwaarder’ product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Ook kan in overleg met u en uw huisarts worden besloten dat een doorverwijzing naar de Specialistische GGZ alsnog zinvol of noodzakelijk is.

NB: Bel/ mail tijdig af! Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt of mailt u dan minimaal 24-uur van te voren af. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of die niet worden nagekomen, worden tegen het volle tarief, ad €85,00 per consult in rekening gebracht. De nota dient u binnen twee weken te voldoen waarna zonder aanmaning verzuim intreedt.

Waarneming:

Tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte kunt u in geval van calamiteiten terecht bij: Marian Musters, Dr. J. Presserstraat 240, 2552 LP Den Haag telefoon: 070 – 3977728 (telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag van 17.00-18.00 uur).

Privacy reglement

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacy Policy.

Kwaliteitsstatuut

Conform de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit heeft de praktijk een kwaliteitsstatuut. Hierin staat beschreven hoe de kwaliteit van de zorg binnen de praktijk wordt geboden en gewaarborgd. Indien gewenst kunt u als cliënt inzage krijgen in het kwaliteitsstatuut.

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft, bespreek deze dan eerst met uw behandelaar. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van het NIP (www.psynip.nl).

Nog vragen? Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte Therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin niet de problemen het uitgangspunt zijn maar juist de gewenste uitkomst.

Meer lezen

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden. CGt is onder meer effectief bij angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen.

Meer lezen
Foto van Gerard de Jong
© De Jong Psychologische Hulpverlening 2019 | Privacy Policy